Wyznaczanie potencjalnie niebezpiecznych stref

W niektórych przestrzeniach występują dodatkowe zagrożenia, które są spowodowane charakterystyką wykonywanych czynności. Przykładem mogą być tutaj chociażby kopalnie odkrywkowe, w których wydobywany jest węgiel. W procesie wydobycia wydzielany jest pył węglowy, który w niektórych okolicznościach może być potencjalnie wybuchowy.

Wybuch dużym zagrożeniem

strefy zagrożenia wybuchemKolejnym przykładem mogą być przepompowanie paliw, gdzie mogą wydzielać się ich opary. Miejsca pracy na których mogą wystąpić wyżej wspomniane zagrożenia wybuchem klasyfikuje się na strefy zagrożenia wybuchem zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi. Palne ciecze i gazu podlegają klasyfikacji na strefy 0, 1 oraz 2. Strefa 0 jest to przestrzeń, w której stale lub często występuje mieszanina substancji palnych z powietrzem w postaci gazów, mgieł, par. Strefa 1 to przestrzeń, w której wcześniej wspomniana mieszanina może wystąpić w trakcie działania urządzeń podczas normalnego wykonywania czynności. Strefa 2 natomiast to strefa, w której mieszanina palnych gazów nie występuje w trakcie normalnego działania jednak może ona wystąpić przez krótkie odstępy czasu. W celu klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem wykonuje się następujące czynności: określenie typu substancji oraz ich podatności na tworzenie się atmosfery wybuchowej, zapoznanie się z procesem technologicznym, identyfikacja źródeł substancji palnych, wyznaczenie stopnia emisji substancji palnych, wyznaczenie szybkości emisji, dokonanie klasyfikacji na odpowiednią strefę oraz jej udokumentowanie.

W celu ograniczenia występowania stref zagrożenia wybuchem stosuje się: bariery fizyczne, statyczne nadciśnienie oraz wentylację zagrożonych przestrzeni silnym strumieniem powietrza. Jak widać zagadnienie przestrzeni potencjalnie niebezpiecznych i zagrożonych wybuchem jest dosyć rozległym tematem. Podczas doboru urządzeń, które mogą pracować w takich warunków należy przede wszystkim wziąć pod uwagę typ strefy zagrożenia wybuchem.